لینک مستقیم فایل#گزارش کار آموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی#

گزارش,کار,آموزی,تجزيه,,,تحليل,و,طراحی,ساختار,سازمانی,گزارش کار آموزی تجزيه , تحليل و طراحی ساختار سازمانی,پکیج گزارش کار آموزی تجزيه , تحليل و طراحی ساختار سازمانی ,پکیجگزارش کار آموزی تجزيه , تحليل و طراحی ساختار سازمانی ,پکیج گزارشگزارش کار آموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی#31025324#mzc
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل گزارش کار آموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


دانلود ورد با موضوع دارای 85 صفحه و با فرمت .DOC و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : 85 صفحه


فرمت فایل: ورد .DOC و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:


فهرست مطالب
مقدمه 9
فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی 10
مفاهيم و اصطلاحات سازمان 11
روابط سازمانی 11
ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی) 11
سطوح سازمانی 11
واحدهای صف وستاد 11
تفويض اختيار 11
تشکيلات سازمانی 12
وظيفه (شغل) 12
مسئوليت 12
اختيار 12
مقام 13
واحد تشکيلات و روش ها 13
وظايف واحد تشکيلات وروش ها 13
هدفهای واحد تشکيلات و روش ها 15
ساختار سازمانی 16
اجزای اصلی ساختار سازمانی 16
نمودار سازمانی 16
تعريف 16
ارکان اصلی نمودار 16
نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی 17
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد 18
سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود 18
نشانه های ضعف ساختار سازمانی 19
مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک) 19
1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی) 19
2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی) 19
3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی 19
4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل) 20
تعريف كار 20
تعريف وظيفه 20
تعريف شغل 20
تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل 20
نتايج تجزيه و تحليل مشاغل 21
كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل 21
مراحل تجزيه وتحليل شغل 21
روشهاي جمع آوري اطلاعات 22
روش مشاهده 22
روش مصاحبه 22
روش پرسشنامه 22
روش تلفيقي 22
روش نشست متخصصان 22
روش استفاده ازسوابق گذشته 22
تعريف طراحي شغل 23
عوامل موثر بر طراحي شغل 23
هويت وظايف 24
تهيه و تدوين شرح شغل 24
تعريف شرح شغل 24
تعيين شرايط احراز شغل 25
عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل 25
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل 25
ارزيابي و طبقه بندي مشاغل 26
تعريف طبقه بندي مشاغل 25
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل 26
1. روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل 26
روش درجه بندي 26
روش امتيازي 28
روش طبقه بندي 29
روش مقايسه عوامل 29
روش شخص و شغل 30
فصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب خودرو (سهامي عام) 36
تاريخچــه 37
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه 37
انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه 38
ارکـان اصلـي شرکت 39
روزنامه کثيرالانتشـار شرکت 40
منابع و امکانات در اختيار شرکت 40
نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout) 41
تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386 41
وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت 41
برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت 41
خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت 42
آرمان : (vision) 43
بيانيه چشم انداز : (vision statement) 43
بيانيه ماموريت : ( mission statement) 43
شعار: (Motto) 43
ارزشهای محوری سازمانی : ( Value & Belives) 43
اهداف بلند مدت کيفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی 43
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی 43
بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST 44
فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value ) 45
تجزيه و تحليل رقابت CPM 46
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو 47
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد 48
ارتقاء کيفيت 48
فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت 48
ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات 49
تعميرات و نگهداری 49
فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي 50
فعاليتهاي مهندسي 51
اطلاعات نيروي انسانـي 53
سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني 53
ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام 53
فصل سوم : شناخت وضعيت سيستم موجود 55
معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها) 56
فعاليتهای بخش تشکيلات و روشـها 56
فعاليتهای انجام شده در شرکت 56
معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات 57
فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات) 57
1. مطالعه اوليه 57
2. تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات 58
3. طرح موضوع با مديريت سازمان 58
4. اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد 58
5. طراحي فرم شناخت مشاغل 58
6. تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني 58
7. مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران 58
8. تدوين شرح وظايف شغلها 58
فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني) 59
مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمت 59
چارتهای سازمانی -
استاندارد مشاغل واحد تزئينات -
شرح وظايف -
دستور العمل ها -
DFDها -
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده 60
مبنای سازماندهی 61
1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه 61
ويژگيهای اين نوع ساختار 62
الف-ويژگيهای محتوايي 62
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی 62
ج-نقاط قوت اين نوع ساختار 62
د- نقاط ضعف 62
2- سازمان بر مبنای نوع محصول 63
ويژگيهای اين نوع ساختار 63
3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي) 64
ويژگيهای اين نوع ساختار 64
4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب 65
ويژگيهای اين نوع ساختار 65
5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی) 67
ويژگيهای اين نوع ساختار 67
6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی 68
انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت ، 2- نوع دائمي) 69
ويژگيهای اين نوع ساختار 69
7- سازمان با ساخت های جديد 70
مهمترين ساخت های جديد سازمان ها 70
ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد 71
مدير پروژه در سازمانهای امروزی 72
ويژگيهای اصلی يک پروژه 72
8- ساختار سازمانی پروژه ای 72
مديريت پروژه 72
شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای 73
محيط پروژه 73
مديريت زمان پروژه 73
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو 72
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت 74
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت 74
الف-ويژگيهای محتوايي 74
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو 74
ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو 75
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو 75
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 76
نتيجه گيري 77
نکته مهم 77
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات 78
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات 78
طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني 79
فصل ششم : منابع و ماخذ 80
منابع و مآخذها 81مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری🔥مبدل ac dc سه فاز🔥سیکلوکانورتر سه فاز🔥مبدل ac ac سه فاز🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و توسعه محصول جدید🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع (TQM)🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت یکپارچه شهری🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت جامع و رضایت مشتری🔥مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت فراگیر و عملكرد مالی🔥عکسهای فتو استاک زیارت برای پوستر مذهبی🔥مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانكی ایران🔥مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت و اشتیاق شغلی کارکنان🔥مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها🔥مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی🔥مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی🔥آزمون بنتون🔥مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات🔥مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان🔥مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و عملکرد شغلی🔥مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی